Anasayfa > Kars Kent Konseyi

Kars Kent Konseyi

KARS KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ


MADDE 1 - AMAÇ:
Kars   Kent   Konseyi,   kent   yaşamında,   kent   vizyonunun   ve   hemşerilik   bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi; Yaşadığımız kente
sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını
sağlamak,    çalışmalarını    denetleyebilmek,    demokratik,    laik    ve    sosyal    hukuk
devleti/anlayışına katkıda bulunmak ve Kars'ı    dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı
gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı,daha uygar bir yapı
oluşturmak,kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmeyi amaçlar.
MADDE 2 -KAPSAM :
Bu Tüzük,Kars Kent Konseyi'nin oluşumunu, yöneten ilkelerini,organlarını,görev ve
yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kaplar.
MADDE 3 - YASAL DAYANAK;
Kars     Kent     Konseyinin     oluşumu;5393     sayılı     Belediye     Kanununun     76.
maddesine,   8.10.2006 tarih  ve 26313   sayı   ile 6.6.2009 tarih ve 27250   sayılı
yönetmeliklere,Kars Belediyesi Meclisinir 03.05.2010 tarihle 56 sayılı Meclis Kararma
dayanır.
MADDE 4 - TANIMLAR:
Bu Tüzüğün uygulanmasında:
1 - Valilik. Kars Valiliğini
2- Belediye: Kars Belediyesini,
3-    Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve Yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde' belirlendiği,tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile
yönetişim mekanizmalarını,

4-   Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinim kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında olunmuş ortak yapıları,
5-  Yerel gündem 21 programı Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca,yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
6-    Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
7-  YG21: Yerel Gündem 21'i ifade eder.
MADDE 5 - KARS KENT KONSEYİ'NİN OLUŞUMU:
1-Kars Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.
2- Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir
MADDE 6 - KARS KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ:
1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak

2-  Sürdürülebilir gelişmin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunlann çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
3-    Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
4-    Yerellik   ilkesi   çerçevesinde   katılımcılığı,   demokrasiyi   ve   uzlaşma   kültürünü geliştirmek,
5-   Kentin kimliğine ilişkin tarihi,kültürel, doğal ye benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
6-  Kent kaynaklarının etkili verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
7-  Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programlan desteklemek,
8-  Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
9-  ÇocukIarın,gençlerin,kadınların ve engellilerin toplumsal   yaşamdaki    etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
10-  Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Kars Belediyesine v Kars İl Özel İdaresine gönderilmesini sağlamaktır
Ayrıca:
Birleşmiş Milletler "Yerel Gündem 21 Programı",
Avrupa Konseyi "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı",
Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konferansı "Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu" ve "Avrupa Kentsel Şartı".
Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Projesi" başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen kentlere ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda faaliyette bulunabilirler.

MADDE 7 - KARS KENT KONSEYİ ÇALIŞMA İLKELERİ:
Kars Kent Konseyi, örgütsel bağımsızlık temelinde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.
1- Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
2-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
3-     Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
4-   Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
5-  Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
6-  Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir
MADDE 8 - KARS KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ:
I- Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi. kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a)  Kars Valisi veya temsilcisi,
b) Kars Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c)   Kars  Valiliğinin   belirleyeceği   10  kişilik  kamu kurum  ve  kuruluşlarının temsilcileri,

ç) 17 Mahalle Muhtarı
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Kars Kafkas Üniversitesinden iki temsilci
0     Kamu    kurumu     niteliğindeki      meslek     kuruluşlarının,      sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
ğ) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi
2-      Delegeliğin Başlaması: Kurumlardan gelen Konsey delegelerinin delegelikleri, temsil ettikleri kurumun belirledikleri süre kadar yazılı görevlendirmesiyle, (Kurumlar süre belirtmemişse, bu süre beş yıldır ) Mahalle muhtarlarının delegelikleri, seçilmeleriyle beş yıllığına başlar.
3-    Delegeliğin Bitimi; Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre dikkate alınır. Bir konsey delegesinin istifa etmesi ve bunu yönetim kuruluna iletmesi durumunda hemen biter. Belediye başkanı ve muhtarların delegelikleri, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda konsey delegelikleri kendiliğinden düşer. Bir konsey delegesinin, delegeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, konsey delegeliği kendiliğinden düşer. Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini takiben iki kez özürsüz ya da özürlü de olsa üç kez katılmayan delegenin delegeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde delegeliği düşmüş delege. Kent Konseyi toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez. Ayrıca, kurumu da aynı kişi için bir yıldan önce yeniden delegelik başvurusunda bulunamaz.
MADDE 9- KENT KONSEYİ ORGANLARI
a) Genel Kurul,
b)  Yürütme Kurulu,
c) Meclisler ve çalışma grupları.
d) Konsey Başkanı.MADDE 10- GENEL KURUL: Kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl yılda iki kere. Yürütme Kurulunun belirleyeceği tarihlerde, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder Genel kurul; yürütme kurulunun seçim ve çalışma esaslarını. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
1-    Genel Kurul toplantısı: Kent Konseyi 6 ayda bir olağan olarak toplanır. Yürütme Kurulu karan ile doğrudan veya Konsey delegelerinin 1/3'inin yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
2-   Çalışma yöntemi: Gündem, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Delegelere en az 7 gün önceden duyurulur. Eklenecek gündem talepleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve gereken maddeleri gündeme eklenir. Olağan Kent Konseyi Toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması. Delege tam sayısının 1/5'inin yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla olanaklıdır.
^3/ Seçimli genel kurullarda seçilecek yürütme kurulu, meclis başkanları ve konsey başkam, genel kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı önerisiyle kapalı oy açık sayım ilkesine göre seçilir. İlk seçimli genel kurulda yürütme kurulu, meclis başkanları ve konsey başkanı açık oy açık sayım ilkesine göre seçilir
4-Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur
MADDE 11- YÜRÜTME KURULU:
Yedi üyeden oluşur. Genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere beş asıl ve beş yedek üye seçilir. Kadın ve gençlik meclis başkanları yürütme kurulunun doğal üyeleri olup. Genel kurul tarafından seçilir. Meclis başkanlıklarından istifaları halinde yerlerine geçecek olanlar, yürütme kurulu üyeliğine

de geçmiş olurlar.     Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması  halinde
yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
Görevler
1) Genel Kurul tarafından alınan kararlan uygulamak,
2)   Amaçlar doğrultusunda eylem planlan hazırlamak ve Genel Kurulunun oluruna sunmak,
3) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemim hazırlamak,
4)  Çalışma Guruplarını kurmak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma gurubu kurmak
5)   Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
6) Çalışmalar için gerekli elemanları işe almak, ücret tespiti yapmak, görev ve sorumluluklarını belirlemek.
7)      Genel Kurulu tarafından oluşturulan görüşleri Yerel Yönetime sunmak ve uygulamayı izlemek,
8)  Kent Konseyi bütçesini hazırlamaktır.
MADDE 12 MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARİ
1 - Meclislerin kurulmasına Genel Kurul karar verir.Yürütme Kurulu verilen kararı uygular. Genel Sekreterya Meclis organlarının çalışmalarını kendi yönergeleri doğrultusunda sağlar.
2- Çalışma guruplarının kurulmasına Yürütme Kurulu karar verir Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Kars ili gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak. Yürütme kurulu tarafından kalıcı ve geçici çalışma gurupları kurulur. Her çalışma gurubu, ,en az 3 kişi den oluşur Çalışma guruplarında görev almak isteyenler. Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurup görev alabilirler Görevlendirmeyi Yürütme Kurulu yapar.

3-   Çalışma gurupları kurulduktan sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçimini yaparak göreve başlarlar. Çalışma gurubu başkanları aynı zamanda Kent konseyi genel kurul delegesidir. Çalışma Grubu Başkanları 8. madde gereği genel kuaıl delegeliği mevcut ise Başkan yardımcısı çalışma grubunu temsilen delege olur. Herkes birden fazla çalışma guruplarında görev alabilir. Ancak bir çalışma gurupları tarafından Kent Konseyi delegeliğine seçilebilir.
4-   Çalışma gurupları, gelen talepleri ve yaptıkları çalışmaları rapora bağlar Raporlar. Yürütme Kuruluna üç ayda bir sunulur. Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler. Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülür Kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclisine ve İl Özel İdaresi Genel Meclisine sunulur.
5-     Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan çalışma gurupları üyelerinin çalışma gurupları üyeliği ve varsa Kent Konseyi delegeliği kendiliğinden düşer
MADDE 13- KONSEY BAŞKANI:
1- Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir
2-    Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır
3-   Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır.İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır Üçüncü oylamada en fazla ovu alan aday, başkan seçilmiş olur. Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder

MADDE 14- GENEL SEKRETERLİK
1-   Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
2-    Kent konseyi genel sekreteri, 6. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar
3-    Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel ise çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur
4-      Kent Konsey Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik, çalışmalarını Belediye Başkanlığının gösterdiği yerde sürdürür.
MADDE 15- KENT KÖSEYİ BÜTÇESİ:
A-Gelirler:
1-Kars Belediyesi Bütçesinden ayrılacak ödenek ve sağlanacak ayni ve nakdi yardımlar.
2- Kars İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrılacak ödenek
3-  Uluslararası kuruluşlardan alınacak proje destekleri
4-  Bağış ve diğer geIirlerden(konser, tiyatro vb ) oluşur B- Giderler:
1-  Yönetim Giderleri.
2-  Proje Giderleri,
3- Temsil, ağırlama ve Seyahat Giderleri.
4-  İnşaat, onarım, demirbaş giderleri

5- Genel Giderlerden oluşur.

C- Gelirler bir Ulusal Bankada açılacak Kent Konseyi hesabında toplanır. Hesabın kullanılması ve kent konseyi tüzüğün 15/B maddesinde sıralanan giderler için, yetki Kent Konseyi Başkanı ile Genel Sekreter veya Başkanın bulunmadığı durumda Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi ile Genel Sekreterin mizasındadır Harcama belgeleri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan belgelerdir MADDE 16- GENEL HÜKÜMLER
1 - Yürütme Kurulu, Genel Kurulun aldığı kararları uygulanması için Yerel Yönetimlere yazılı olarak iletilir. Uygulanmasını takip eder, Genel Kurula bu konuda rapor verir Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.
2-   Kent Konseyi Yerel İdarenin yapması gereken işler hakkında tavsiye karan alır. Kent Konseyi Yönetim Kurulu bu kararlan yazılı olarak ilgili Merkezi ve Yerel Yönetime iletir Uygulanmasını takip eder Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.
3-    Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla. Kent Konseyinin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yürütme Kumlu arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.
4-    Kars olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar ve çalışır.
5-     Kars Kent Konseyi, ilgili konularla ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir Raporu Y'ürütme Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.
MADDE 17-TÜZÜĞÜN UYGULANMASI
1-  Bu tüzük. Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.
2-  İş bu tüzük Kars Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür