• 08.07.2020

KARS BELEDİYESİ OTOPARK İHALESİ


İLAN

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            PARKOMAT İDARİ ŞARTNAMESİ

İHALENİN KONUSU:

MADDE 1- Belediyemizin uhdesinde bulunan ilimiz merkez Kazımpaşa Caddesi 175,araç kapasitesi,İsmail Aytemiz Caddesi 130 araç kapasiteli olup, konu olan caddelerde ücretli parkomat işinin  toplam 305 araçlık ücretli parkomat (büyük araçlar hariç olmak üzere) uygulaması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. (a) Maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinde Açık Artırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir

İhalesi; 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 09.00da Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde ücreti (250,00TL.) mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 09:00a kadar belirlenen tüm evrakları ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz  etmeleri şarttır.

 

      Parklanmaya müsait    MUHAMMEN          GEÇİCİ                 GÜVENCE        

NEVİİ      :          ARAÇ SAYISI   :       BEDEL        :     TEMİNAT:               BEDELİ  

PARKOMAT           305                           2.305.800,00 TL./YIL      69.174,00 TL.             35.000,00 TL.

(Cadde Üzeri Parklanma)

İhalesi; 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 09.00da Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde ücreti (250,00TL.) mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 09:00a kadar belirlenen tüm evrakları ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz  etmeleri şarttır.

 

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a-      İstekli gerçek kişi ise, 1(bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgeyi ve nüfus cüzdan suretinin ibrazı,

b-     İstekli tüzel kişi ise, şirket imza sirküleri ile belgelerdeki imzalara ait imza sirküleri ve yetki belgesi,

c-      Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-      Geçici Teminatı ile Güvence bedelini ve şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-       İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge(Gelir Servisinden alınacak),

g-      Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

h-     İstekliye ait 2020 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.

    İ L A N  O L U N U R.