• 06.02.2020

Mülkiyeti Kars Belediyesine Ait Taşınmazların Kiralanması


                                                                                                                           T.C

                                                                          KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                         İHALE İLANI    

          

                Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,aylık muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İDARENİN

   (a)Adı                                       :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                                  :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve FafsNumarası :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi     :www.kars.bel.tr

2-İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen 2 adet taşınmazın kiralanması

    (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda 2 adet taşınmazın Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                                        belirtilmiştir

3-İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Meclis Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :17/02/2020 Pazartesi Günü Saat:09:30-09:40-09:50’de                            

    (c)Usulü                                :Açık Teklif Usulü

 

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)

 

      5-Mülkiyeti Belediyemize ait Kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmazlar;

5/1-Kars Merkez Yusufpaşa Mahallesi  ada:350 parsel:6-7’de kayıtlı kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmazlar ve ekli krokide yeri belirlenen parsel:6’(41.30m2),parsel:7’(22.49m2)’lik alanların kiraya verilmesi hususunda2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

       5/1-(a) Kars Merkez Yusufpaşa Mahallesi  ada:350 parsel:6’da kayıtlı kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmazlar ve ekli krokide yeri belirlenen 41.30m2’lik yerinin aylık kira muhammen bedeli 180.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 200.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 17/02/2020 saat 09:30 da,

         5/1-(b) Kars Merkez Yusufpaşa Mahallesi  ada:350 parsel:7’de kayıtlı kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmazlar ve ekli krokide yeri belirlenen 22.49m2’lik yerinin aylık kira muhammen bedeli 120.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 130.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 17/02/2020 saat 09:40 da

        5- Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan “Yemekhane;

          5/2-Kars Yusufpaşa Mahallesi Karadağ caddesi ada:365 parsel:1-2-9-10-11’de kayıtlı bulunan Hizmet Binası içerisinde -2.katta bulunan toplam 510.01m2’lik yemekhane yerlerinin kiraya verilmesi hususunda2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

         5/2-(a Kars Yusufpaşa Mahallesi Karadağ caddesi ada:365 parsel:1-2-9-10-11’de kayıtlı bulunan Hizmet Binası içerisinde -2.katta bulunan toplam 510.01m2’lik yemekhane yerlerinin aylık          kira muhammen bedeli 2.750.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 2.980.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 17/02/2020 saat 09:50 de,

 

 

        6-İşin ihalesi 17/02/2020 günü 09:30-09:40-09:50 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

         7-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 200 TL karşılığında İmar ve Şehircilik  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

        8-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

        9-İhaleyle ilgili müşteri damga vergisi,karar pulu,Sözleşme damga vergisi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

         10-İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

                   GERÇEK KİŞİLER İÇİN

     a)Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

     b)Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

     c)İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2020 yılına ait olacaktır,

     d)Nüfus Cüzdan fotokopisi,

     e)Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat,

     f) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık   Yetki Belgesi,

     g) İhale dokumanın satın alındığını gösterir belgenin aslı,

     h) İhaleye ait şartname ve ekleri 200 TL karşılığında mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilinir.

      I) Kars Belediye Başkanlığımızdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

      i) Vergi Mükellefi ise,

      i1)Bağlı olduğu vergi dairesi

     i2)Vergi kayıt numarası

     j)  imzalanmış şartname metni,

TÜZEL KİŞİLER İÇİN: (kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)

a) İDARE merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,  yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

c) Tüzel Kişilik Vergi Mükellefi ise,

c1)Bağlı olduğu vergi dairesi

c2)Vergi kayıt numarası

d) imzalanmış şartname metni,

e)Geçici teminata ilişkin banka dekontu

         f)Onaylı imza sirküleri,

 

      11-Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

       12-Mevcut yeri teknik rapor doğrultusunda sökülebilir, kaldırılabilir ahşap veya prefabrik yapı encümen tarafından belirtilen yapı boyutuna uyulması şarttır. Uyulmadığı takdirde uygun hale getirilecektir.

       13-Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

       14-Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

       15-Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

       16-Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

       17-Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

       18-İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim iş günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

        19-İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.

       20- İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

       21-Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

       22- Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

       23 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

       24-İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.