• Ana Sayfa
  • İhaleler
  • Ortaokul 8. Sınıf ve Ortaöğretim 12. Sınıf Deneme Sınavı Kitapçık Alım İşi
  • 04.11.2019

Ortaokul 8. Sınıf ve Ortaöğretim 12. Sınıf Deneme Sınavı Kitapçık Alım İşi


T.C.

KARS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

İHALE İLANI

 

(İHALE KAYIT NO:2019/39)

 

Ortaokul 8. Sınıf ve Ortaöğretim 12. Sınıf Deneme Sınavı Kitapçık Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

: Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği- Hükümet Konağı  

  Kat:3 Merkez/KARS

b) Telefon ve faks numarası

: 0474 223 10 02-212 11 74 - Faks: 0474 223 10 09-212 30 13

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Mal Alımı

 

 

 

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

 

1

-

8. Sınıf LGS Deneme Kitapçığı

 

Adet

35.500

 

2

-

12. Sınıf TYT Deneme Kitapçığı

 

Adet

15.000

 

 

 

b) Malzemelerin teslim edileceği yer

: Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

e) Malzemelerin teslim süresi

: Sözleşme tarihinden itibaren 150 takvim günüdür. Yüklenici, idare tarafından bildirilen miktarda aylık olarak deneme sınavları kitapçığını peyderpey teknik şartname, idari şartname ve sözleşme hükümlerine göre teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 12/11/2019 Salı günü - Saat 14.30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form)

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (idari şartname 10’uncu madde taahhütnamesi-Standart Form)

4.1.5-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge. ((idare tarafından düzenlenmiş doküman satış tutanağı)

4.1.8-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9-İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10-İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler, teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklifleriyle birlikte her kademe için bir adet Deneme Sınavı örneği verecektir.

4.2.2. Son 15 (On Beş) yıl içerisinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.3. Her türlü soru bankası kitapları, deneme sınavları, düzey belirleme sınavı ve yaprak testleri temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-İhale dokümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait Halk Bankası Kars Şubesindeki TR69 0001 2009 4800 0005 0000 16 nolu hesabına ihale dokümanı satış bedeli olan 100,00 TL (YÜZ Türk Lirası) yatırılarak aynı adresten ihale dokümanı satın alınabilir.

6-Teklifler 12/11/2019 tarihinde saat 14.30’a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8-İstekliler KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.

9-İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günü olmalıdır.

11-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olup noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

12-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

13-İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.

15-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

16-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

17-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

18-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.

                                                                                                                                                           

 

 

İlanen Duyurulur.

 

 

 

Tahsin AKSU

Vali a.

Vali Yardımcısı

Birlik Müdürü