• Ana Sayfa
  • İhaleler
  • T.C. KARS VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANLARINA İLİŞKİN DUYURU - Kars Merkez Oğuzlu Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi
  • 22.06.2020

T.C. KARS VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANLARINA İLİŞKİN DUYURU - Kars Merkez Oğuzlu Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi


T.C.

KARS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

İHALE İLANI

 

(İHALE KAYIT NO:2020/11)

 

Kars Merkez Oğuzlu Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

: Kars Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği- Hükümet Konağı   

  Kat:3 Merkez/KARS

b) Telefon ve faks numarası

: 0474 223 10 02-212 11 74 - Faks: 0474 223 10 09-212 30 13

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Yapım İşi (ihale dokümanında belirtilen işler)

b) Yapılacağı yer

: Kars Merkez Oğuzlu Köyü

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde.

d) İşin süresi

: Yer teslim tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 26/06/2020 Cuma günü - Saat 14.30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge. . (idare tarafından düzenlenmiş doküman satış tutanağı)

4.1.8-Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.9-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.10-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.11-İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.12-İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2-4.1.3-4.2.2 ve 4.2.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.8 ve 4.1.9 maddelerindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına ilişkin yazılı taahhütname.

4.2.2-Son 15 (On Beş) yıl içerisinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.3-11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair tebliğde yer alan A-IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.  

4.2.4- Mezuniyet Belgesi/Diplomalardan; İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bu ihalede iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

4.2.5- İhale konusu işi yerine getirmek için iş programına göre iş başında yeterli sayıda ve nitelikte makine, teçhizat ve ekipmanın bulundurulacağına ilişkin yazılı taahhütname.

5-İhale dokümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait Halk Bankası Kars Şubesindeki TR69 0001 2009 4800 0005 0000 16 nolu hesabına ihale dokümanı satış bedeli olan 500,00 TL (BEŞYÜZ Türk Lirası) yatırılarak aynı adresten ihale dokümanı satın alınabilir.

6-Teklifler 26/06/2020 tarihinde saat 14.30’a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8-İstekliler KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.

9-İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11- Günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden %0,06 (on binde altı)’dır.

12-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olup noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

13-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

14-İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.

16-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

17-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

18-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.

                                                                                                                        

 

 

İlanen Duyurulur.

 

 

 

Tahsin AKSU

Vali a.

Vali Yardımcısı

Birlik Müdürü